הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.

הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, ויכול שיהא בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.

בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מדי שנה

בקרוב, תתוסף האפשרות  לתשלום ארנונה דרך האתר.

 

תאריך: 1/7/2015

צו הארנונה הכללית לשנת 2016

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992, להלן: "חוק ההסדרים ומכח תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון)-2014, החליטה המועצה המקומית דבוריה בישיבתה מיום 1/7/2015, להטיל בתחום שיפוטה ארנונה לשנת הכספים 2016.

שיעור העדכון של כל התעריפים לשנת 2016, הינו 1.27%.

שיעור ההעלאה המירבי המבוקש ע"י המועצה (כולל שיעור העדכון) הינו:

למגורים – 4%

לכל היתר – 7.5%

הארנונה הכללית תשולם ע"י המחזיקים עבור התקופה מ-1/1/2016 ועד 31/12/2016 החל מיום 1/1/2016.

 

 

מס'

 

תיאור

הנכס

 

סוג

נכס

 

תעריפים

ב-₪ למ"ר

2015

 

שיעור העדכון

 

תעריפים

ב-₪ למ"ר

2016

 

שיעור ההעלאה

המירבי המבוקש

%

תעריפים ב-₪ למ"ר

2016

1

מגורים

101

33.12

1.27%

33.54

4%

34.44

2

א. משרדים, שירותים ומסחר

103

65.98

1.27%

66.82

7.5%

70.93

 

ב. תחנת דלק

300

65.98

1.27%

66.82

7.5%

70.93

3

בנק

104

586.87

1.27%

594.32

7.5%

630.88

4

לתעשייה

105

24.04

1.27%

24.34

7.5%

25.84

5

למלאכה

106

63.51

1.27%

64.32

7.5%

68.27

6

בית אבות

108

33.59

1.27%

34.02

7.5%

36.11

7

מרפאות

107

65.62

1.27%

66.45

7.5%

70.54

8

א. קרקע תפוסה

500

-

-

14.44

ס.נ. חדש

14.44

 

ב. חניון לא מקורה

400

-

-

14.44

ס.נ. חדש

14.44

9

חניה מקורה עסקים

600

-

-

15.30

ס.נ. חדש

15.30

10

מחסן עסקי בנפרד מהעסק

700

-

-

15.30

ס.נ. חדש

15.30

11

אחר

800

45.34

1.27%

45.91

7.5%

48.74

 

                                                                                                             בכבוד רב,

                                                                                                             זוהיר יוספיה

                                                                                                       ראש המועצה המקומית

                                                                                                             תאריך: 1/7/2015

 

צו הארנונה הכללית לשנת 2016

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992, להלן: "חוק ההסדרים ומכח תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון)-2014, החליטה המועצה המקומית דבוריה בישיבתה מיום 1/7/2015, להטיל בתחום שיפוטה ארנונה לשנת הכספים 2016.

שיעור העדכון של כל התעריפים לשנת 2016, הינו 1.27%.

שיעור ההעלאה המירבי המבוקש ע"י המועצה (כולל שיעור העדכון) הינו:

למגורים – 4%

לכל היתר – 7.5%

הארנונה הכללית תשולם ע"י המחזיקים עבור התקופה מ-1/1/2016 ועד 31/12/2016 החל מיום 1/1/2016.

 

 

מס'

 

תיאור

הנכס

 

סוג

נכס

 

שיעור העדכון

ב-%

 

תעריפים

ב-₪ למ"ר

2016

 
 

1

מגורים

101

1.27%

33.54

 

2

א. משרדים, שירותים ומסחר

103

1.27%

66.82

 

 

ב. תחנת דלק

300

1.27%

66.82

 

3

בנק

104

1.27%

594.32

 

4

לתעשייה

105

1.27%

24.34

 

5

למלאכה

106

1.27%

64.32

 

6

בית אבות

108

1.27%

34.02

 

7

מרפאות

107

1.27%

66.45

 

8

א. קרקע תפוסה

500

-

14.44

 

 

ב. חניון לא מקורה

400

-

14.44

 

9

חניה מקורה עסקים

600

-

15.30

 

10

מחסן עסקי בנפרד מהעסק

700

-

15.30

 

11

אחר

800

1.27%

45.91

 

 

 

                                                                                                             בכבוד רב,

                                                                                                             זוהיר יוספיה

                                                                                                       ראש המועצה המקומית


                                                                                                             תאריך: 1/7/2015

 

צו הארנונה הכללית לשנת 2016

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992, להלן: "חוק ההסדרים ומכח תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון)-2014, החליטה המועצה המקומית דבוריה בישיבתה מיום 1/7/2015, להטיל בתחום שיפוטה ארנונה לשנת הכספים 2016.

שיעור העדכון של כל התעריפים לשנת 2016, הינו 1.27%.

שיעור ההעלאה המירבי המבוקש ע"י המועצה (כולל שיעור העדכון) הינו:

למגורים – 4%

לכל היתר – 7.5%

הארנונה הכללית תשולם ע"י המחזיקים עבור התקופה מ-1/1/2016 ועד 31/12/2016 החל מיום 1/1/2016.

 

 

מס'

 

תיאור

הנכס

 

סוג

נכס

שיעור ההעלאה המירבי

ב-%

תעריפים ב-₪ למ"ר

2016

1

מגורים

101

4%

34.44

2

א. משרדים, שירותים ומסחר

103

7.5%

70.93

 

ב. תחנת דלק

300

7.5%

70.93

3

בנק

104

7.5%

630.88

4

לתעשייה

105

7.5%

25.84

5

למלאכה

106

7.5%

68.27

6

בית אבות

108

7.5%

36.11

7

מרפאות

107

7.5%

70.54

8

א. קרקע תפוסה

500

ס.נ. חדש

14.44

 

ב. חניון לא מקורה

400

ס.נ. חדש

14.44

9

חניה מקורה עסקים

600

ס.נ. חדש

15.30

10

מחסן עסקי בנפרד מהעסק

700

ס.נ. חדש

15.30

11

אחר

800

7.5%

48.74

 

 

                                                                                                             בכבוד רב,

                                                                                                             זוהיר יוספיה

                                                                                                       ראש המועצה המקומית