הארכת מועד -  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה

הארכת מועד

 הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה

המועצה המקומית דבוריה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים באתר המועצה, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל.

תנאי הסף ואופן הגשת הבקשה מפורטים במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה בקישור http://www.dabburiya.net.

על המציע לקרוא את כל מסמכי הבקשה, לבדוק את כל הטעון בדיקה ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי הבקשה וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי הבקשה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי הבקשה.

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום חמישי   ה- 24.05.2018 בשעה 12:00  למזכיר המועצה , בדבוריה ו/או בדוא"ל בכתובת d_muhamad@iula.org.il. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

  בכבוד רב,

זוהיר יוספיה, ראש המועצה

  מועצה מקומית דבוריה

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית דבוריה

 1. מועצה מקומית דבוריה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות  (מכרזים), תשמ"ח -  1987 ובהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות , התשי"א – 1950 (להלן: "השירות").
 2. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 4. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי המועצה על פי צרכיה, מעת לעת, על פי צרכיה ועל פי הזמנה ו/או הסכם התקשרות אשר ייחתם כדין מראש ובכתב על ידי כלל מורשה החתימה במועצה, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 5. למניעת ספקות, יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין. 
  למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל.
 6. ככל שמדובר בתאגיד, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של בעל מקצוע רלוונטי מטעם המציע, על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.
 7. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.
 8. יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום חמישי  ה- 24.05.2018 בשעה 12:00 למזכיר המועצה, בדבוריה ו/או בדוא"ל בכתובת d_muhamad@iula.org.il  הצעה שתוגש במועד מאור יותר לא תתקבל.
 1. את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ לדוא"ל בכתובת d_muhamad@iula.org.il  מובהר, כי ככל שהמציע, מגיש הצעה על מספר תחומי ייעוץ יש להגיש הצעה נפרדת לכל ייעוץ מוצע.
 2. הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו/או מעטפה ו/או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו.
 3. המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הבקשה, להוסיף בהם, למחוק בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 4. המציע אשר ייכלל במאגר היועצים לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי הבקשה, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.
 5. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 7. הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר המועצה.
 8. עדכון המאגר: 
  על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר.
 9. מודגש, כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
 10. תנאי סף לכניסה למאגר היועצים
  רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר:

תנאים כלליים:

  1. בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין; להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה.
  2. המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (כגון, בפנקס המהנדסים והאדריכלים), ככל שחלה חובת רישום; להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון.
  3. על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בתחום עיסוקו של לפחות 3 (שלוש) שנים, אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט להלן.

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד במקרה שמדובר בתאגיד.

רשימת פרויקטים ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט, לרבות דרכי ההתקשרות עמו, בהתאם לטופס המצורף כנספח א' לכתב הזמנה זה (בקשת הצטרפות למאגר יועצים).

פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות.

במקרה שבו נדרש העסקת צוות, רשימה שמית ותעודות הסמכה של מהנדסים. וכן, יש לצרף אישור רואה חשבון לפיו הצוות מועסק על ידי המציע.

  1. המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס, או העתק נאמן למקור, המעיד על כך, שהמציע הינו עוסק מורשה. נוסף יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין ואישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי.

ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.  
מציע שהינו תאגיד, ימציא חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"-היינו כי אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

  1. עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף כנספח ב' לכתב הזמנה זה, חתום על ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.

  1. המציע אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו על ידי המועצה בהתאם לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 2/2011: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות".

על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל, יש למלא את הטופס המצורף כנספח ג' לכתב הזמנה זה.

  1. רשימת ממליצים (עדיף רשויות מקומיות) אשר בהם יעץ בתחום נשוא הליך זה. יש לצרף פרטי אנשי קשר, שמות תיאור תפקיד וטלפון ישיר.
  2. תצהיר מאת המציע חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא חתום על - ידי מורשי החתימה מטעמו ועל ידי כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו, לפיו המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין. (נספח ב' 1).
  3. כניסה למאגר המציעים: לשם בחינת ההצעות תתכנס וועדת היועצים במועצה הכוללת את מזכיר המועצה, גזבר המועצה, היועץ המשפטי. כמו כן ישתתף מנהל האגף/ המחלקה הרלוונטי. ועדה זו תדון בבקשות. יכללו במאגר היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל.
  4. העדר יחסי עובד מעביד-המציע מודע לכך כי אין כניסה למאגר היועצים זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא בקשה זו יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.
 1. הליך השלמת פרטים ובירור פרטים
  1. ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות לבקשה, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובלבד שמדובר בהשלמה טכנית ותוכח עמידה בתנאי הסף עובר למועד האחרון להגשת ההצעות לבקשה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו. אי עמידה במועד אשר יוקצב למציע עלולה להביא לפסילת ההצעה.
  2. לפני בחירת היועץ להיכלל במאגר וכחלק מהליך בחירתו המועצה תהיה רשאית להזמין את המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציעים, הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.
  3. על אף האמור, אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש למסמכי הבקשה, או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את הבקשה מכל סיבה שהיא.
 2. בחינת ההצעות
  1. לשם בחינת ההצעות תתכנס ועדת ההתקשרויות במועצה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 הכוללת את מנכ"ל/מזכיר המועצה, גזבר המועצה וכן היועץ המשפטי למועצה. כמו כן ישתתף מנהל האגף/המחלקה הרלבנטיים לבחירת היועץ. ועדה זו תדון בבקשות היועצים כפי שיוגשו על פי בקשה זו.
  2. יכללו במאגר היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל, אולם אין באמור בכדי לחייב את המועצה לקבל הצעה כלשהי.
  3. ועדת ההתקשרויות תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או בחינת ההצעות, את אמינותו, ניסיונו, כושר הביצוע, הותק והיכולת של המציע. בתוך כך תהא רשאית ועדת ההתקשרויות להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים להם סיפק המציע שירות ו/או שירותים, בעבר או בהווה, הדומים לשירותים נשוא הבקשה.
  4. ככל שיתברר שמועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת או נודע למועצה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו ו/או הופסקה ההתקשרות עמו מצד מזמינים אחרים בשל חוסר שביעות רצון. תהא המועצה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה ולהעדיף מציע אחר להיכלל במאגר. 
 3. הליך מסירת עבודות ליועצים

הפנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר תיעשה באופן המפורט כדלקמן:

ביחס לכל שירות נדרש ספציפי, המועצה רשאית לפנות ל - 3 יועצים שונים, מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו התחום.

הפנייה תיעשה לפי בחירתה של המועצה ועל פי שיקול דעתה. היועצים שאליהם פנתה המועצה יגישו הצעת מחיר שאותה הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.

ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הכספית הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים שיירשמו לקבל הצעה אחרת ו/או ע"פ פרמטרים מיוחדים/אחרים שיקבעו בהליך הפניה ליועצים.

כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי המועצה (כולל ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית) ע"פ דרישות יועצי הביטוח למועצה ולהמציא למועצה אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו.

 1. להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר:
  1. כח אדם
   1. שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות.
  2. הנדסה
   1. אדריכל, מתכנן לפרויקט ציבורי
   2. אדריכל לתכנון תב"ע ותוכניות מפורטות
   3. אדריכל נוף
   4. מעצב פנים
   5. קונסטרוקטור, מהנדס אזרחי ( בניה קלה וקונבנציונאלית)
   6. מודד
   7. יועץ קרקע
   8. יועץ נגישות
   9. יועץ בטיחות
   10. יועץ תחבורה
   11. מתכנן כבישים
   12. מתכנן ניקוז, הידרולוג
   13. יועץ בטיחות באש
   14. מתכנן/מהנדס חשמל
   15. מתכנן אינסטלציה, מים ביוב
   16. מתכנן מיזוג אוויר
   17. יועץ אקוסטיקה
   18. יועץ תאורה
   19. מפקח בניה
   20. מפקח תשתיות
   21. מנהל פרויקטים
   22. יועץ פרוגרמתי
   23. שרטט
   24. פרויקטור לעבודות שיפוץ/תשתיות-הכנת תכנון נקודתי, אומדנים, ופיקוח על ביצוע כולל מעקב אחרי חשבונות.
   25. פרויקטור לקידום תב"ע ורישוי
   26. ממונה בטיחות בדרכים
   27. שמאות מקרקעין
   28. שמאי לטבלאות איזון
   29. יועצי קרינה
   30. יועץ מתקני ספורט
   31. יועץ לוחות זמנים
   32. יועצים להכנת תחשיבי חוק עזר
  3. הערה: מעבר לתנאי הסף הכלליים המפורטים לעיל, יידרשו המציעים בתחום ההנדסה להציג ניסיון מקצועי של לא פחות מ- 5 שנים ורצוי עם רשויות מקומיות.
  4. אגף כללי ומנהלה
   1. יועץ לתקשוב עירוני- ניהול פרויקטים פיתוח, ליווי והטמעת מערכות אפליקטיביות. הניסיון הנדרש: ניסיון של 5 שנים במתן שירותי ניהול פרויקטים הכוללים פיתוח, ליווי והטמעת מערכות אפליקטיביות המשרתות מעל 1,500 משתמשים. היועץ צריך להיות בעל תואר ראשון במדעי המחשב.
   2. יועץ אירגוני- הובלת שינויים אירגוניים, ניתוח עיסוקים, ליווי מנהלים בדגש במגזר הציבורי והטמעת תרבות אירגונית ברשות המקומית. דרישות ניסיון: 7 שנות ניסיון בייעוץ אירגוני התמחות במגזר הציבורי יתרון ברשויות מקומיות בסדר גודל של מועצה מקומית דבוריה , בליווי והטמעה של שינויים אירגוניים, פיתוח מנהלים ופיתוח ארגוני ויעוץ להנהלה בכירה בארגון בעל סדר גודל דומה. התמחות בלמידת עמיתים. על היועץ להיות בעל תואר אקדמי שני בתחום הפסיכולוגיה הארגונית ייעוץ ארגוני, עו"ס ותעשיה וניהול. בוגר קורסים של למידת עמיתים ו/או אימון.
   3. הדרכות וייעוץ אישי בישומי מחשב- הדרכות קבוצתיות ואישיות בישומי מחשב באמצעות מחשבים ניידים של הספק. ייעוץ לייעול תהליכי עבודה באמצעים טכנולוגיים ופתרונות הקיימים בארגון. ייעוץ לארגון ושיטות והטמעת כלי ניהול ממוחשבים לייעול העבודה. הניסיון הנדרש: 5 שנות ניסיון בהדרכת מחשבים, אופיס, פרזי, גוגל כרום בבית הלקוח ובכלל זה הטמעת תהליכי עבודה יעילים באמצעות יישומי מחשב קיימים. השכלה: תואר ראשון בתחום ייעוץ ארגוני ו/או הוראה ו/או מחשבים ו/או ארגון ושיטות ו/או הנדסת תעשיה וניהול.
   4. יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות- ייעוץ ארגוני בתחום מוקדי השירות והדרכות בנושא תפיסת השירות והטמעת השירות. הניסיון הנדרש: 7 שנות ניסיון בייעוץ ארגוני התמחות בתחום מוקדי השירות במגזר הציבורי והדרכות לתפיסת והטמעות תרבות שירות בארגונים בסדר גודל דומה. השכלה נדרשת: תואר ראשון במדעי החברה ו/או מנהל עסקים ו/או תעשיה וניהול. התמחות בהדרכת מנהלי מוקדים וקידום השירות ברשויות המקומיות.
   5. יועץ פיננסי- ייעוץ כלכלי ופיננסי לחיסכון בעלויות בתחום האנרגיה המים והתקשורת. ניסיון של 7 שנות ייעוץ בגופים ציבוריים. בעל תואר ראשון לפחות בתחום הכלכלה או מנהל עסקים או תעשיה וניהול.
   6. יועץ מיתוג/פרסום ויחסי ציבור- בעל ניסיון עבודה מוכח של שני פרויקטים של מיתוג בגוף ציבורי רצוי בתחום המוניציפלי, יש לצרף המלצות וחוות דעת.
  5. חינוך
   1. הטמעת הפעלת וליווי תכנית פדגוגית- הטמעת הפעלת וליווי תכנית פדגוגית ברשויות מקומיות או במוסדות ציבור. הניסיון הנדרש: 3 שנות ניסיון תואר אקדמי בחינוך או מקצועות מדעי החברה או הרוח או כל תואר רלוונטי אחר. ידע והיכרות עם מערכת החינוך.
   2. הערכה מדידה וניטור של מסגרות בתוכניות לימודיות וחינוכיות- ניסיון במחקר וניתוח עבודות חינוכיות של 3 שנים. השכלה אקדמאית במדידה והערכה או סטטיסטיקה.
   3. עיצוב סביבת עבודה- ניסיון בביצוע פרויקטים עיצוביים במוסדות חינוך של 3 שנים. היכרות עם דרישות מערכת החינוך בתחום סביבת עבודה.
   4. הערכות של קבוצות מיקוד- ניסיון בהנחיית קבוצות. היכרות עם מערכות חינוך. ניסיון בהעברת קבוצות מיקוד וכתיבת דו"ח מסכם. ניסיון של 3 שנים. תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי המדינה או החברה.
  6. תברואה
   1. איכות הסביבה לרבות להכנת מכרזים, פינוי אשפה וטיאוט
   2. פינוי מפגעים
   3. מחזור לרבות להכנת מכרזים וליווי
   4. גינון לרבות להכנת מכרזים וליווי
  7. כללי
   1. שמאים
   2. ביטוח לרבות להכנת מכרזים וליווי
   3. רישוי עסקים
   4. מחשוב לרבות ליווי לבקשה ותפעול מערכות המחשוב במועצה
   5. יועץ שכר
   6. יועץ לבדיקת שומות וחיובים בנושא ארנונה, אגרות והיטלים.

בכבוד רב,

זוהיר יוספיה, ראש המועצה

  מועצה מקומית דבוריה

נספח א' לכתב ההזמנה

בקשת הצטרפות למאגר יועצים-מועצה מקומית דבוריה

 1. שם היועץ/חברה: ___________________________________________________________
 2. מספר ת.ז/ח.פ: _____________________________________________________________
 3. כתובת: __________________________________________________________________
 4. מספר טלפון: ______________________________________________________________
 5. תחומי ההתמחות של היועץ: ___________________________________________________
 6. פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י היועץ דרך קבע. יש לצרף קו"ח ומסמכים המעידים על השכלה פורמלית.

שם מלא

תחום התמחות

השכלה

     
     
     
     
 1. פירוט עבודות ייעוץ קודמות. ככל שיש ניסיון עם רשויות מקומיות- יש לציין זאת.

שם

הרשות/החברה

הפרויקט/העבודה

מזמין

הייעוץ/העבודה

טלפון

תאריך התחלה

תאריך סיום

           
           
           
           
           
 1. לבקשה יש לצרף:
 • צילום דף תעודת זהות.
 • תעודת יישום תאגיד במקרה ומדובר בתאגיד/
 • אישור יישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף. אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול כחוק בתוקף מפקיד שומה, או רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך.
 • קורות חיים/
 • תצהיר העדר רישום פלילי כנדרש במסמכי ההצעה לעיל.
 • תעודות המעידות על השכלה פורמלית. מכתבי המלצות ופרטי ממליצים (לרבות מספרי טלפון ישירים ותיאור תפקיד הממליץ).

נספח ב' לכתב ההזמנה

תצהיר בהתאם לסעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976

אני הח"מ _____________ נושא ת.ז מס' _____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת (להלן: "המציע") בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות.

הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  • הנני מכהן/ת בתפקיד _________ במציע.
  • הנני מוסמך/ית ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.
  • העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.
  • עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ- 2 (שתי) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א- 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987 , ואם הורשעו ביותר מ- 2 (שתי) עבירות כאמור- עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו- "שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981 .

המונח "בעל זיקה למציע" משמעו, כל אחד מאלה-

 1. תאגיד שנשלט על ידי המציע;
 2. אחד מאלה:
 • בעל השליטה במציע;
 • תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
 • מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 1. אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית- תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.

המונח "הורשעו" משמעו: הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.2002.

המונח "שליטה מהותית" משמעו: החזקה של 75% )שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

     _______________

  ח ת י מ ה

אישור

אני הח"מ ________________ , עו"ד (מ.ר.  ________), מרחוב _____________________ מאשר/ת בזאת, כי ביום ___________ , הופיע/ה לפני מר/גב' ___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ___________ , אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

_____________

חתימה + חותמת

נספח ב' 1 לכתב ההזמנה

תצהיר העדר רישום פלילי

אני הח"מ _________ נושא ת.ז מס' _________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת ___________ (להלן: "המציע") בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות.

הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 • הנני המציע/ מכהן/ת בתפקיד ____________ במציע הנני מנהל/ בעל שליטה במציע/ הנני מורשה חתימה במציע.
 • המציע ובעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין.
 • הני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע/ בעל השליטה בו/מנהליו.
 • העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

     _______________

   ח ת י מ ה

אישור

אני הח"מ ________________ , עו"ד (מ.ר.  ________), מרחוב _____________________ מאשר/ת בזאת, כי ביום ___________ , הופיע/ה לפני מר/גב' ___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ___________ , אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

_____________

חתימה + חותמת

נספח ג'

נוהל משרד הפנים 2/2011 : "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות"- שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

פרטים אישיים:

שם משפחה

 

שם פרטי

 

מס' זהות

 

שנת לידה

 

כתובת

רח'

עיר/ישוב

מיקוד

טלפון בבית

 

טלפון נייד

 
 1. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 (ארבע) שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').

 • נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב).
 • נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין גם תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות

תאריכי העסקה

       
       
       
       
 1. תפקידים ציבוריים:

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל.

נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 (ארבע) שנים אחורה.

הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקדי

     
     
     
     
 1. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים:

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה

סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי המניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני-נא לפרט גם)

פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

       
       
       

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 )ארבע( שנים אחורה.

 1. קשר לפעילות הרשות המקומית:

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם) ?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 (ארבע) שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף- לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 , בתאגידים הנסחרים בבורסה[1]).

כן/לא אם כן, פרט/י: -

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 5-2 לגבי קרובי משפחה.

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 5-2 לעיל לגבי קרובי משפחתך.

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב"- בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?

"קרוב"- בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא אם כן, פרט/י: –

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 7-1 לעיל (לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/לא אם כן, פרט/י: –

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 1. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים. (לשימת לבכם, אין צורך לצרף קובץ נוסף לקובץ שצורף במסגרת סעיף 9 לעיל(.

חלק ב' -נכסים ואחזקות

 1. אחזקות במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.

(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה).

שם התאגיד/הגוף

שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד)

החזקות ב- %

תחום עיסוק התאגיד/הגוף

       
       
       
 1. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

"קרוב" -בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא- אם כן, פרט/י : –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבות כלשהם?

"קרוב" -בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא- אם כן, פרט/י :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .

"בעל עניין" בגוף -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן/לא -אם כן, פרט/י :

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

אני החתום/ה מטה _________ ת.ז מספר _________ מצהיר/ה בזאת כי :

 1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים נכונים ואמיתיים;
 2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 3. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 4. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
 5. אני מתחייב/ת כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

______________

   ח ת י מ ה

 

[1] סעיף 3 לחוק ניירות ערך, תשכ"ט 1968

"בעל עניין", בתאגיד –

 1. מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו-
 • יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
 • החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן"- למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעו לפי סעיף 46 (א) (2) (ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;
 1. חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;