המועצה המקומית דבוריה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני

הזמנה להציע הצעות

  1. המועצה המקומית דבוריה (להלן גם: "המועצה") מזמינה  בזאת  הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני (להלן: "השירותים").
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות מחלקת הגביה של המועצה, בבניין "מועצה מקומית דבוריה",. לשם רכישת מסמכי המכרז, יש הגיע לבניין המועצה בין השעות 08:30-13:00.
  3. חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ (במילים: אלף חמש מאות  שקלים חדשים ₪). אי השתתפות המציע במכרז, מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על-ידי המועצה, לא יהוו ;עילה להחזרת תשלום זה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר הבית של המועצה באינטרנט (ללא זכות העתקה), בכתובת: ______www.dabburiya.net_______.

עוד פרטים במסמך המצורף