הזמנה להציע הצעות

  1. המועצה המקומית דבוריה (להלן גם: "המועצה") מזמינה  בזאת  הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני (להלן: "השירותים").
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות מחלקת הגביה של המועצה, בבניין "מועצה מקומית דבוריה",. לשם רכישת מסמכי המכרז, יש הגיע לבניין המועצה בין השעות 08:30-13:00.
  3. חוברת המכרז תימסר תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ (במילים: אלף חמש מאות  שקלים חדשים ₪). אי השתתפות המציע במכרז, מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על-ידי המועצה, לא יהוו ;עילה להחזרת תשלום זה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר הבית של המועצה באינטרנט (ללא זכות העתקה), בכתובת: ______www.dabburiya.net_______.

  1. סיור מציעים לצורכי הבהרות יתקיים ביום  27.11.18  שעה 11:00 המפגש ליציאה לסיור יתקיים בבניין העירייה. יובהר כי ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.
  2. שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז יתקבלו עד 7 ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת המכרז, קרי, עד ליום __04/12/18__ בשעה 14:00, במייל בלבד mosseriy1@gmail.com  . באחריות הקבלן לוודא קבלת השאלות בטלפון:  __0546728358__; פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה. השאלות יענו בכתב בלבד, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ויפורסמו באתר הבית של המועצה באינטרנט בכתובת הנ"ל. על משתתפי המכרז חלה חובה להתעדכן בשאלות ובתשובות שיפורסמו באתר, וכן לעקוב אחר הודעות עדכון בקשר למכרז באתר המועצה, ולצרפן חתומות כחלק בלתי נפרד מיתר מסמכי ההצעה.
  3. את ההצעות, בצירוף כל מסמכי המכרז, כשהן חתומות ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במעטפה סגורה כשעליה מצוין, מכרז פומבי מספר _____22/18_____, בבניין המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, _מוחמד דרויש_, וזאת עד ליום __11/12/2018___ בשעה 12:00. הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
  4. הגשת הצעה מהווה אישור לכך, שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו, באם יזכה במכרז, את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאי המכרז.
  5. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע את כל או רק חלק מתכולת עבודות מושא מכרז זה, או להוסיף עליהן עבודות נוספות, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

           בברכה,

            רו"ח זוהיר יוספיה

                                                     ראש המועצה המקומית דבוריה