הכרזה 10/7/2018:


מועצה מקומית דבוריה מכריזה על בחירתה של החברה למשק וכלכלה כחברה מנהלת לפרוייקט קאנטרי דבוריה - בגוש 16972 חלקה 27.

 

מועצה מקומית דבוריה מזמינה בזה קבלת הצעות מחיר מקבלנים בשיטת המטפה הסגורה להקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט.

**** הודעה על דחיית סיור קבלנים
להלן הודעה בדבר מכרז מס' 14/2018 הקמת בריכת שחיה, חדר כושר ואולם ספורט, המועצה מודיעה בזה:
א. סיור הקבלנים אשר תוכנן ליום 5.7.2018 בשעה 10 בבוקר לא יתקיים.
ב. חלף זאת, מועד חדש יקבע בפרסום חוזר.

בכבוד רב', 
רו"ח זוהיר יוספיה, ראש המועצה