מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה

מועצה מקומית דבוריה

מכרז זוטא  מס'-12/18

שיפוץ מרכז מורשת  

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז זוטא מקבלנים רשומים בתחום עבודות הבניה, לבצוע שיפוץ מרכז מורשת   בבית ספר חטיבת ביניים בדבוריה.,  לפי התנאים הבאים :-

1-  רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים לענף הבניה ופיתוח, ענף 100, בסיווג כספי ג-1 .

2-  את ההצעה והתוכניות ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות ללא  תמורה.

3- על הקבלן המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך של-5,000 ₪ צמודה למדד הבניה בתוקף עד 28/09/2018, הצעה שלא יצורף לה ערבות, לא תובא לדיון והיא תפסל .

4- להצעה יש לצרף העתק מתעודת הקבלן הרשום וערבות ותעודת ניהול ספרים כחוק למס הכנסה ומע"מ.

5- המועד האחרון למסירת ההצעות, הינו במשרד מזכיר המועצה בדבוריה במסירה אישית ביום חמשי  ה- 28/06/2018 שעה 14:00 .

6- וועדת המכרזים ו/או הנהלת המועצה רשאית לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו מעבודות קודמות דומות, כולל עמידתו בלו"ז. כמו כן המועצה המקומית בדבוריה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ושומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל המכרז או חלק ממנו ולא תהיה לקבלן כל זכות לתבוע את המועצה או לקבל ממנה פיצויים כתוצאה מכך .

בכבוד רב

זוהיר יוספייה

ראש מועצה מקומית דבוריה