מועצה מקומית דבוריה
הארכת מסירת ההצעות  למכרז פומבי מס'- 8/18,  
ביצוע עבודות הסדרת ניקוז ופיתוח נופי בכניסה ראשית כפר דבריה

מועצה מקומית דבוריה פונה ומכריזה על קבלת הצעות מחיר  במכרז פומבי מקבלנים רשומים בתחום עבודות פיתוח ותשתיות , לבצוע  ביצוע עבודות הסדרת ניקוז ופיתוח נופי בכניסה ראשית כפר דבריה
,  לפי התנאים הבאים
1-  רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים לענף כבישים, תשתית ופיתוח 200 סיווג ג 1
2-  את ההצעה והתוכניות ניתן לרכוש במשרדי מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת -2000 ₪ כולל מע"מ שלא יוחזרו בכלל .

3- על הקבלן המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך של-60,000 ₪ צמודה למדד הבניה בתוקף עד 30/08/18, הצעה שלא יצורף לה ערבות, לא תובא לדיון והיא תפסל .
4- סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי שעה 10:00 במשרד מהנדס המעוצה 29/05/2018 הסיור חובה.
4- להצעה יש לצרף העתק מתעודת הקבלן הרשום וערבות ותעודת ניהול ספרים כחוק למס הכנסה ומע"מ.
5- המועד האחרון למסירת ההצעות, הינו במשרד מזכיר המועצה בדבוריה במסירה אישית ביום  חמישי  ה- 7/06/18 שעה 14:00  והגשה תהיה גם במשרדי לאיכות הסביבה עד שעה 14:00 באותו יום.
6- וועדת המכרזים ו/או הנהלת המועצה רשאית לקחת בחשבון את היכולת הכספית של מגיש ההצעה, ניסיונו מעבודות קודמות דומות, כולל עמידתו בלו"ז. כמו כן המועצה המקומית בדבוריה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ושומרת לעצמה את הזכות לבטל את כל המכרז או חלק ממנו ולא תהיה לקבלן כל זכות לתבוע את המועצה או לקבל ממנה פיצויים כתוצאה מכך .


בכבוד רב
זוהיר יוספייה
ראש מועצה מקומית דבוריה