מכרז פומבי מס' 2/2015 - עריכת ביטוחי מועצה מקומית דבוריה

מכרז פומבי מס' 2/2015 - עריכת ביטוחי מועצה מקומית דבוריה
גודל קובץ:
277.36 kB
תאריך:
18 אוגוסט 2015
הורדות:
726 x

עריכת ביטוחי מועצה מקומית דבוריה

 

1.              מועצת דבוריה מזמינה בזה חברות ביטוח ישראליות להגיש לה הצעות ביטוח ע"י סוכני ביטוח מפרטי הביטוחים, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז אותם. ניתן לרכוש בבנין המועצה תמורת סך של 3,000 ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה לרוכש.

2.               על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה, בסך 25.000 ש"ח, בתוקף עד 27/11/2015 סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י המציע.

3.              המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת הצעות למכרז, במשרדי המועצה אצל מזכיר המועצה לפני רכישתו ולאחר הודעה ותיאום מראש בין השעות 8:00 - 13:00 החל מיום 17.08.2015.

4.              המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז לא יאוחר ועד ליום 27.08.2015 שעה 12:00 לתיבת המכרזים במועצה הנמצאת בחדר מזכיר המועצה.

5.              המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, חלק ממנה או כל הצעה שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הצעה כולה או מקצתה ואף לדחות ולפסול את כל ההצעות.

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download