עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה

עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה
גודל קובץ:
14.25 kB
תאריך:
28 יוני 2015
הורדות:
843 x

 

 

 

25/06/15

מועצה מקומית דבוריה

 

 הארכת מכרז פומבי 07/2015

1.      כללי

1.1מועצה מקומית דבוריה מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שדרוג וחיזוק מבנה בית ספר אלטור מפני רעידות אדמה.

1.2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 3000 ₪ שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.

1.3פגישת הבהרה תתקיים במשרדי המועצה ביום ד' 01/07/2015 בשעה 10:00. מיד לאחר הפגישה יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה.

השתתפות בפגישת ההבהרה ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז.

1.4את ההצעות, במעטפה סגורה, נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 07/2015", יש להפקיד במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) עד ליום ה' 09.07.15 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים בבנין המועצה בדבוריה.

 

2.      תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגיד או אדם המתקיימים בו, במועד הגשת הצעתו, כל התנאים המפורטים להלן:

2.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות, הניסיון, הסיווג הקבלני והמסמכים הנדרשים במרכז יהיו על שם המשתתף במכרז.

2.2המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בקבוצת סיווג ג', ענף ראשי 100 (בניה), סוג 2.

על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף ליום הגשת הצעתו על רישומו כאמור.

2.3בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיפוץ וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ואשר ביצע והשלים ב-5 (חמש) השנים האחרונות לפני תאריך הגשת הצעתו למכרז זה, כקבלן ראשי, לפחות 1 (אחד) פרויקט דומה, בהיקף כספי שלא יפחת מ- 3,000,000 ש"ח.

על המשתתף לצרף להצעתו אישור על ביצוע הפרוייקטים כאמור לפי הטופס המצורף כמסמך א-2 ולאשרו על ידי רו"ח כמפורט בטופס.

2.4המציע צירף ערבות בנקאית אוטונומית אשר הוצאה על ידי בנק ישראל לבקשת המציע, לפקודת מועצה מקומית דבוריה, על סך 10% (עשרה אחוזים) מסכום הצעתו כשהיא כוללת מע"מ, בנוסח המצורף כמסמך א-3, ואשר תוקפה יהיה עד ליום 25/09/2015.

2.5המציע השתתף בישיבת ההבהרה ובסיור הקבלנים.

2.6המציע רכש את מסמכי המכרז (המציע יצרף העתק קבלה להצעתו).

 

בכבוד רב,

רו"ח זוהיר יוסף

יו"ר מ.מ. דבוריה

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download