מכרז פומבי מס' 3/2015 להפעלה וניהול של בית ספר

מכרז פומבי מס' 3/2015 להפעלה וניהול של בית ספר
גודל קובץ:
32.00 kB
תאריך:
02 יוני 2015
הורדות:
866 x

מועצה מקומית דבוריה

מכרז פומבי (חוזר) מס' 3/2015

להפעלה וניהול של בית ספר מקיף רב תחומי לכיתות ז' עד י"ב בדבוריה

                                               

הזמנה להציע הצעות

 

 

מועצה מקומית דבוריה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להפעלה וניהול של בית ספר מקיף רב תחומי לכיתות ז' עד י"ב המצוי בדבוריה (מיקוד 16910) הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של 10,000 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה בכפר דבוריה, בימים א-ה, בין השעות 8:00 – 15:00 בלבד.

טלפונים לבירורים 04-813-9400 (לבקש את מנהל המחלקה לחינוך מר יוסוף יוסוף) או 04-670-1890 (לבקש את מזכיר המועצה מר מוחמד דרוויש)

 

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי בסך של 100,000 ש"ח (במילים: מאה אלף שקלים חדשים).

 

הערבות תעמוד בתוקפה עד 6.8.2015 ועד בכלל, על הערבות להיות בנוסח מסמך ד(1) במדויק.

 

את ההצעה (בשני עותקים), בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, עליה מצוין - מכרז (חוזר) מס' 3/2015 ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה, בנוכחות נציג המועצה בין השעות 9:00 עד 15:00 בלבד. המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום א' 14.6.2014 בשעה 12:00.

 

סיור מציעים והבהרות יתקיים ביום ה' 4.6.2015 ויצא משרדו של מנהל מחלקת החינוך בשעה 11:00. ההשתתפות בסיור הינה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

 

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

 

במועצה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם שייחתם  יחייב את המועצה רק לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של המועצה וחותמת המועצה

 

 

ראש המועצה

 

       זוהיר יוספיה

 
 
 
Powered by Phoca Download