האתר החדש

שלום רב לתושבים,

אנחנו עוברים לאתר חדש מותאם ומונגש, מעתה, הקשר בין התושב למועצה שקוף וקרוב יותר.

בקרו אצלנו באתר החדש בכתובת הזמנית http://nw.dabbruiya.net

اعلان عن تقديم طلبات دعم

نعلن بهذا عن موعد تقديم طلبات دعم لعام 2015 وفق اجراءات دعم لمؤسسات عمومية في السلطات المحلية حسب ما نشرت في المنشور الخاص من دورية المدير العام لوزارة الداخلية 4.2006 ( فيما يلي "الإجراء").

 

المؤسسات التي تستحق الدعم هي مؤسسة عمومية كتعريفها في بند 2.2 من الاجراء والتي تعمل ليس بهدف الربح ومسجلة حسب القانون وتعمل ضمن مجلس دبوريه المحلي لرفاهية سكان دبوريه في المجالات التالية: 

جمعيات رياضة تعمل ضمن جمعيات واتحادات معترف بها من قبل دائرة الرياضه وهي تشغل مدربين مؤهلين وكذلك وجود المنشآت المطلوبة للتدريب مثل الملاعب في دبوريه .

يتم توزيع الدعم حسب الاجراء والمعايير المصادقة من المجلس لعام 2015 .

يمكن الحصول على الاجراء المعايير ونموذج تقديم الطلبات من سكرتير المجلس المحلي خلال ايام استقبال الجمهور في المجلس .

الموعد الاخير لتقديم طلبات الدعم لعام 2015 هو 20.02.2015 .

طلب لا يقدم حتى  الموعد المذكور او لا يرفق بالمستندات المطلوبة لا يبحث .

نوضح ايضا, أن طلبات لا تعبأ كما يجب , أو لا ترفق جميع المستندات المطلوبة يمكن ان تلغى .

لمقدمي طلبات تلقي الدعم نوضح بهذا انه ليس من المؤكد الحصول على الدعم ومنح الدعم لعام 2015 مشروط بتوفر ميزانية المجلس وخاضع للميزانية المصادقة من هيئة المجلس المحلي وحسب الاجراء معايير الدعم وقرارلجنة الدعم واعتبارات المجلس .

مع الاحترام
زهير يوسفيه
رئيس المجلس المحلي
لجنة الدعم 

 

 

הודעה על הגשת בקשות לתמיכה 

ניתנת בזאת הודעה על מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2015 עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות מקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2006  (להלן:"הנוהל") .

המוסדות הזכאים לתמיכה הם מוסדות שהינם מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 2.2 לנוהל והפועל שלא למטרת רווח הרשומים כדין ואשר פועלים בתחום המועצה המקומית דבוריה ולרווחת תושבי דבוריה בתחומים הבאים : אגודות ספורט שפועלות במסגרת איגודים והתאחדויות המוכרים ע"י מנהל הספורט והמעסיקות מאמנים מוסמכים וכן שהמתקנים הדרושים לעיסוק בהם , כגון מגרשים קיימים בדבוריה .

חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י מליאת המועצה לשנת 2015 . את הנוהל , התבחינים וטופס להגשת בקשות ניתן לקבל אצל מזכיר המועצה בכל יום בשעות קבלת הקהל של המועצה .

המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2015 - הינו 20.2.15 .

בקשה שלא תוגש עד המועד הנ"ל או לא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים – לא תידון . עוד מובהר כי בקשות אשר לא ימולאו כראוי , או אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים , עלולות להיפסל .

למגישי הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת , כי אין ודאות בקבלת התמיכה ומתן התמיכות לשנת 2015 מותנה ביכולת התקציבית של המועצה ובכפוף לתקציב שיאושר על ידי מליאת המועצה ובהתאם לנוהל , תבחיני התמיכה והחלטת ועדת התמיכות , ושיקול דעת המועצה .

Tags: מכרז, اعلان, تقديم, طلب

הדפסהדואל